NV Vangeel, verslag vergadering 17 mei 2001

Op de communicatieraad van 8 mei 2001 werd gevraagd om een infovergadering te organiseren over de aanvraag van een milieuvergunning klasse 2 ingediend door NV Vangeel.

Aanwezig

Frank Van Gorp, Peter Hooyberghs, Dirk Raeymaekers, Jan Baeten, I. Nietvelt, Leo Van de Veken, May Geudens, Peter Dierckx, Kirsten Anneessens, David Buyens, Linda Moonen, De Mayer-Sancuk, G. Van Loy, August Conjaerts, Steven Van de Broeck (Deloitte en Touche), Kris Merckx (Deloitte & Touche), Lotte Schraepen (Participatieambtenaar, Marc Machielsen (Milieuambtenaar)

Voorgeschiedenis

De milieuvergunningsaanvraag klasse 1* die door NV Vangeel bij de bestendige deputatie was ingediend, is door het college van burgemeester en schepen ongunstig geadviseerd op basis van volgende aspecten:
– de tijdens het openbaar onderzoek, door de buren ingediende bezwaren
– de opslag van grote hoeveelheden gevaarlijke producten
– de onvolledigheid van de bijhorende veiligheidsstudie
– de afstand tot de buren

Op basis van de houding van het stadsbestuur heeft de firma Vangeel de milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingetrokken. Na het intrekken van de vergunning is er een overleg georganiseerd met de hogere overheid. Uit het overleg van de firma Vangeel met de administratie milieuvergunningen (AMINAL, Vlaams Gewest) en de stedelijke milieudienst zijn volgende punten naar voor gekomen:
– de hoeveelheden giftige en toxische stoffen dienen drastisch te dalen, zodanig dat de firma Vangeel een klasse 2 vergunning dient aan te vragen
– De veiligheidsstudie dient zeer grondig te gebeuren

De ruimtelijke ordening van het bedrijf, dit wil zeggen past de uitbreiding in agrarisch gebied en zo ja op de betreffende plaats wordt geregeld in de bouwvergunning, die recent ingediend is. De dienst ruimtelijke ordening van het Vlaamse Gewest (AHROM) zal moeten uitmaken of de gevraagde activiteiten van de firma Vangeel als para-agrarisch kunnen beschouwd worden.

De uiteindelijke uitbreiding/verandering van de firma Vangeel kan er slechts komen nadat de firma beschikt over een geldige bouw- en milieuvergunning.

Huidige stand van zaken 

Op basis van bovenvermelde afspraken heeft de firma Vangeel een milieuvergunningsaanvraag klasse 2* ingediend.

* Milieuvergunningen worden opgedeeld in 3 klassen:
– Klasse 1: de zijn de vergunningen voor de potentieel meest hnderlijke inrichtingen, de vergunning wordt verleend door de bestendige deputatie.
– Klasse 2: de vergunningen voor potentieel hinderlijke inrichtingen, de vergunning wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen.
– Klasse 3: dit zijn de minst hinderlijke activiteiten, hiervoor dient geen vergunning aangevraagd te worden, de betreffende activiteiten dien enkel gemeld te worden
De belangrijkste verschillen met de vorige aanvraag zijn:
– een daling in de opslag van toxische stoffen van 29 naar 1 ton en voor schadelijke stoffen van 137 ton naar 50 ton.
– een aangepaste en uitgewerkte veiligheidsstudie
– een verplaatsing van de opslagloods, waardoor de afstand naar de aangrenzende tuinen toe vergroot.

In de veiligheidsstudie worden de risico’s naar de omgeving bepaald. Voor de firma Vangeel die enkel gevaarlijke stoffen opslaat is het risico bij een brand de bepalende factor. Bij de berekeningen heeft is men in de studie uitgegaan van een totale brand waarbij de brandbestrijdingsmiddelen en/of de tussenkomst van de brandweer niet meegerekend wordt. De twee belangrijkste factoren waarmee men bij een brand rekening dient te houden zijn de warmtestraling en de uitstoot van giftige rookgassen.
en een verplaatsing van de opslagloods voor deze stoffen. Verder is ook een nieuwe veiligheidsstudie uitgevoerd op initiatief van Vangeel. Hierin is onderzocht welke de risico’s voor de omgeving zijn in geval van brand. De twee belangrijkste factoren waar men dan rekening mee moet houden, zijn de warmtestralen en de ontwikkeling van giftige rookgassen. Uit de studie blijkt dat de risicogrens voor de buren aanvaardbaar is, dit wil zeggen dat vooral rond de brandhaard zelf de risico’s groot zijn, maar dat deze grenzen binnen de perceelsgrenzen van firma gelegen zijn.

Procedure

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 29 mei 2001. Tot die datum kunnen bezwaren ingediend worden – bij voorkeur schriftelijk – en is er de mogelijkheid om het dossier Vangeel in te komen kijken op de milieudienst. De beslissing over de toekenning van de milieuvergunning ligt bij het schepencollege. Er wordt rekening gehouden met bezwaren die ingediend zijn, maar de meeste zaken zijn ondertussen stevig onderbouwd. Eens de beslissing over de toekenning genomen is, kunnen de betrokken partijen in beroep gaan bij de bestendige deputatie.

Opmerkingen/vragen

Gaat de firma Vangeel zich aan de opgelegde hoeveelheden en/of regels houden In het verleden zijn er allerlei zaken gebeurd die niet door de beugel konden
– Marc Machielsen doet een oproep aan de firma Vangeel om meer openheid te creëren en om meer aandacht aan communicatie naar de buurt toe. De aanwezige verantwoordelijke van de firma stemmen hiermee in.
– Buurtbewoners die bepaalde zaken opmerken, kunnen dit ook altijd melden aan de milieudienst.

De buurt vraagt naar een regelmatige controle van de hoeveelheid giftige en gevaarlijke stoffen die gestockeerd worden.
– Marc Machielsen stelt voor om de firma Vangeel regelmatig te controleren, de resultaten van de controle zou door de buurtbewoners op de milieudienst ingekeken kunnen worden en zou op de communicatieraad meegedeeld kunnen worden aan de vertegenwoordiger van Zevendonk

Marc Machielsen

milieudienst Stad Turnhout