Een vergadering met enkele mensen uit de buurt

Op woensdag 5 juni vergaderden we met enkele mensen over de buurt. Lees het verslag, dan ben je onmiddellijk mee. Dan weet je evenveel als wij. En je kan meedoen als je wil.

Verslag vergadering buurtwerk woensdag 5 juni 2002

aanwezig

Herman Vanwesemael, Marc Goris, Chris Van den Kerkhof, Paul Proost, Dirk Raeymaekers

verontschuldigd

Tonnie Steeman

inleiding

In Zevendonk zijn verschillende verenigingen actief. Meestal in parochiaal verband, maar daarnaast heb je er ook andere. Met een aantal mensen daaruit, en met enkelen van de vzw Stop vergaderden we vorig jaar rond de uitbouw van een soort buurtwerk. Om samen te werken.
Een handig thema toen was het kruispunt Tielendijk/Stwg. op Diest.
Op donderdag 5 juni hebben we die gesprekken hervat. Wat concreter, deze keer.

communicatie  

Voor de buurt ontvingen we van de stad vorig jaar een subsidie van ca. 300 euro. Waarschijnlijk halen we dit jaar weer dat bedrag. Die centen worden volgens de stad best besteed aan communicatie.
In Zevendonk hebben we al de Zevensprong, die door vrijwilligers van de parochie gemaakt en verdeeld wordt. Twee tijdschriftjes (één met verenigingsnieuws en één met buurtnieuws) zou wat teveel van het goede zijn.
Daarom kiezen we voor de uitbouw van een site.
De stad wil ons daarbij helpen: we zouden ruimte krijgen op de pc van de stad waarop ook de site van stad en Warande draaien, en ondersteuning. Zo zouden we een soort proefprojectje kunnen worden voor andere Turnhoutse buurten.
Op die site kunnen we dan gegevens van de verschillende verenigingen, een activiteitenkalender, wijknieuws, … plaatsen. We werken dan ook best met een kleine redactieraad. Daarvoor moeten we nog mensen zoeken en aanspreken.

Volgens een onderzoekje in het St.-Pietersinstituut zou 70% van de kinderen van de hoogste graad een internetaansluiting hebben.
We zouden de site kunnen ondersteunen met een 10-maal per jaar verschijnend foldertje met het recentste nieuws. Dat foldertje kunnen we verspreiden via de apotheek, de bank, de school, de bib, de superette en het café.
Dirk maakt afspraken over mogelijkheden en timing met de Warande, en polst Lambert Leijssen om mee te werken.

centen  

Waarschijnlijk ontvangen we dit jaar weer een subsidie van de stad voor het werk dat we vorig jaar presteerden. In totaal zouden we dan een kleine 700 euro hebben.
We zetten die centen op een aparte rekening. Voorlopig houden we onze handen er nog af. Als de site er is, kunnen we met dat geld een inlegfoldertje bekostigen om via de Zevensprong de site promoten. Ook de 10 folders per jaar kunnen we daarmee betalen.

verkeersdruk  

Op de laatste communicatieraad kaartten we de verkeersdruk aan tijdens de spits en in de avonduren op de Kapelweg en in de Duivendongenstraat. Nochtans werd bij de aanleg van beide straten benadrukt dat het nooit sluipwegen zouden mogen worden.
De stad zou de toestand bespreken op een vergadering met haar technische diensten.
We hopen dat op de volgende communicatieraad (13 juni) het resultaat daarvan meegedeeld wordt.
In afwachting konden we misschien een onderzoekje doen over de verkeersstroom. We kunnen ook een actie overwegen, maar op korte termijn (vóór de vakantie) zijn beiden niet meer haalbaar.
Dirk polst bij de stad of er borden (‘spelende kinderen’) beschikbaar zijn voor de zomerperiode.
We vragen ons ook af of de toenemende verkeersdruk op onze wijk (ook via Leiseinde) nog maar het begin is van alle ellende. Een ernstige verkeersstudie is nodig als we op termijn nog meer industrie kunnen verwachten.
Paul kondigt ook nog een vergadering aan tussen stad en scholen over een actie rond veilige schoolomgeving in september.
We mogen ook niet blind zijn voor het feit dat ook vaak wijkbewoners behoorlijk snel door de buurt zoeven.

milieu en Vangeel nv  

Vorig jaar vergaderden bewoners van Winkel met de Milieudienst en het bedrijf nv Vangeel. Het bedrijf vroeg een milieuvergunning aan. De Milieudienst verzekerde toen dat ze nog enkele plaatsbezoeken zou doen, en dat ze de resultaten daarvan via de stedelijke communicatieraad zou doorspelen.
Nu kwam er zo’n verslag binnen. We hebben niet onmiddellijk een structuur om dat door te spelen aan de buurt.
Dirk neemt contact op met iemand van de bewoners. We polsen daar wat er verder rond kan gebeuren.

Bin

De politie stelde een nieuw systeem voor: het Buurt-Informatie-Netwerk. Daarmee kunnen ze bij verdachte toestanden onmiddellijk (een deel van) de buurt verwittigen. Nadien melden ze ook telefonisch hoe het afgelopen is.
We vermoeden dat er in Zevendonk wel interesse voor het systeem bestaat. Dirk spreekt nog met Lambert af of er een artikel kan verschijnen in de Zevensprong van juli 2002. Daarin kunnen we verwijzen naar de voorlopige site.
In september kunnen we dan een informatievergadering beleggen met de politie. De mensen moeten zich immers zelf aanmelden.

volgende vergadering  

op woensdag 3 juli, om 19.30 uur, Kapelweg 187. Interesse om mee te doen? Dan mail je maar.