Zevendonk blijft alert: een chaotische vergadering leidt tot meer overleg

Dat is de titel van het verslag van de Communicatiedienst van de vergadering van 11 december jl. Hieronder lees je het helemaal.
In het maandelijks overleg tussen stadsbestuur, bewonersgroepen en ambtenaren had de groep van Zevendonk gevraagd om de stad van zaken rondde uitbreiding van de bedrijvenzone beter met hen op te volgen. Daarom was er een bijeenkomst met een afvaardiging van de Zevendonkse groepen afgesproken. De procedure werd er door het stadsbestuur toegelicht. Maar vanuit Zevendonk zijn er ook nog heel wat inhoudelijke vragen en discussiepunten naar voor geschoven. Doordat heel de avond nieuwe mensen binnenkwamen verliep de vergadering nogal onduidelijk. De meeste bewoners, politici en ambtenaren hielden er een onvoldaan gevoel van over. Maar er is afgesproken dat er nog heel wat overleg en informatie nodig is.
De afgelopen jaren is veel gepraat over de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Turnhout, met onder andere extra ruimte die voorzien wordt voor wonen en bedrijvigheid. Tussen Zevendonk en de snelweg wordt een grote uitbreiding van het industrieterrein voorgesteld.

Het dossier wordt opgemaakt door de Vlaamse overheid. De gemeenteraad heeft in juni nog aanpassingen voorgesteld. En onlangs was er een officiële plenaire vergadering waar alle betrokken besturen hun advies konden toelichten. De bedoeling van het Vlaams gewest is om snel door te werken aan het ontwerp. Waarschijnlijk wordt dit in het voorjaar door de Vlaamse regering als ontwerp goedgekeurd. Dan volgt een openbaaronderzoek. Hierbij kan elke burger schriftelijk zijn opmerkingen aan de overheid bezorgen. Die bezwaren worden niet onderzocht door ambtenaren of politici. Het is de Vlaamse Commissie voor de Ruimtelijke Ordening die belangen en opmerkingen afweegt in haar advies.  Onafhankelijke deskundigen en vertegenwoordigers van allerlei belangengroepen zetelen in deze adviescommissie. Achteraf neemt de Vlaamse regering de politieke beslissing. De gehele procedure duurt nog meer dan een jaar. De zomer van 2004 lijkt een mogelijke datum waarop de voorziene wijzigingen aan het gewestplan in kunnen gaan.

Het stadsbestuur heeft beloofd dat tijdens het openbaar onderzoek voldoende informatie en hulp zal geboden worden aan de verschillende groepen die de voorgestelde plannen willen bekijken. Hiervoor wordt op voorhand een stappenplan gemaakt. Want de periode waarin opmerkingen kunnen gegeven worden is slechts 60 dagen. De werkwijze zal begin januari toegelicht worden op de communicatieraad.

Er was ook nog heel wat onduidelijkheid en twijfel over de voorziene maatregelen en hun effecten op de wijk Zevendonk. Vooral het verkeersaspect riep nog heel wat vragen op. Hoe sterk moet de bescherming van Zevendonk tegen zwaar verkeer zijn? Welke beperkingen volgen daaruit voor de bereikbaarheid van Zevendonk voor het autoverkeer? Hoe geraken fietsers van Zevendonk in Turnhout-centrum?  Allemaal vragen waarvoor suggesties in de plannen zijn opgenomen. Maar de bewoners van Zevendonk zijn zelf nog onzeker over de te maken keuzes. Ze willen meer betrokken worden bij het afwegen van de pro’s en contra’s.

Er waren ook vragen over de aard van de bedrijvigheid die er zou komen.Het is duidelijk dat de allergevaarlijkste bedrijven er niet kunnen komen. Ernstige gevolgen van ongevallen moeten beperkt blijven tot het bedrijventerrein zelf. Een voorafgaand veiligheidsonderzoek moet hierin duidelijkheid brengen. Zo staat het ook in de huidige teksten.

De mogelijke functies in de twee bufferzones bleken ook gevoelig te liggen. Kunnen de huidige woningen en landbouwbedrijven nog vergunningen krijgen? Welk soort recreatie kan er allemaal komen? De mensen van Zevendonk verzetten zich tegen recreatievormen die veel gebouwen en veel bezoekers mee brengen. Het gebied moet zijn huidig landschappelijk uitzicht zoveel mogelijk behouden. De buurt stelt zich ook heel wat vragen over de waterhuishouding en de ligging van mogelijke bufferbekkens. Op de meeste van deze vragen kan het stadsbestuur nu nog geen gedetailleerd antwoord geven. Zowel voor het bedrijventerrein zelf, als voor de buffers zal nog een concreet plan moeten opgemaakt worden. Voor het bedrijventerrein is het Vlaams Gewest verantwoordelijk. Voor de landschappelijk bufferzone kan het stadsbestuur een plan opmaken dat zegt wat er wel of niet kan.
Op deze en andere vragen werd zoveel mogelijk door de aanwezige ambtenaren en politici geantwoord. Het is echter niet altijd duidelijk welke overheid de nodige besluiten moet nemen. De buurt vraagt zich af welke invloed ze kunnen hebben op de plannen. Het antwoord kan blijken uit het verschil tussen de oorspronkelijke plannen en de huidige voorstellen. Verschillende vergaderingen met Zevendonk hebben in ieder geval een aantal probleempunten naar voor geschoven waarvoor in de voorstellen oplossingen gezocht zijn. De vraag blijft of het de juiste oplossingen zijn.

Meteen was dit gesprek ook de aanleiding voor een uitnodiging van het stadsbestuur aan de bewoners van Zevendonk om mee de verder procedure en gesprekken op te volgen. Zeker voor de onderwerpen die tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren kan een rechtstreeks gesprek aangegaan worden. We zouden samen moeten bekijken welke onderwerpen verder moeten besproken worden. Enerzijds om informatie aan de bewoners van Zevendonk te geven, anderzijds om hen mee te laten bekijken welke de beste keuze is op een aantal vlakken. Voor de dingen die door het Vlaams gewest vastgelegd worden, moet dit vóór het afsluiten van het openbaar onderzoek.Voor de stedelijke bevoegdheden is er iets meer tijd. Er is nu een afspraak voor meer overleg tussen het stadsbestuur en de mensen van Zevendonk.

Ben Verdick
communicatiedienst Stad Turnhout