'Stop' kiest voor juridische actie, maar dat kost wel geld

De vzw Stop overweegt om juristen in te schakelen tegen de afbakening van het regionaalstedelijk gebied in Zevendonk. Om dat te betalen, rekenen ze op de financiële inbreng van Zevendonkse gezinnen. De vzw Stop schrijft:
"Het is rond het dossier "industriezone veedijk" ogenschijnlijk al een tijdje stil geweest. Achter de schermen is er wel degelijk een en ander gebeurd volgens de toepasselijke procedure. Er was de periode waarbinnen elkeen zijn opmerkingen en bezwaren kwijt kon. Ook STOP heeft, zoals andere actoren, zijn bezwaren kenbaar gemaakt. …"
"…Op basis van deze bezwaren heeft de VLACORO advies gegeven aan de Vlaamse Regering.  Volgens de gegevens waarover wij beschikken (persmededeling van de Vlaamse Overheid 05/06/2004)) wordt tot de definitieve vaststelling van de afbakening van het gewestelijk regionaal stedelijk gebied Turnhout eerdaags overgegaan. De planning, juist voor de zomervakantie, zal wel niet toevallig zijn.

Niettemin, de enige manier om dan nog een wending in de gang van zaken te krijgen is via een procedure voor de Raad Van State hetzij om ‘schorsing’ van uitvoering te krijgen, hetzij om ‘vernietiging’ te bekomen; en dit, ofwel voor de volledige afbakening (theoretisch zelfs voor het Structuurplan Vlaanderen in z’n geheel) of voor één van de deelaspecten. Theoretisch zijn hier tal van mogelijkheden.

Het spreekt voor zich dat dit voer is voor juristen. STOP heeft  de voorbije periode al enig voorlopig juridisch advies ingewonnen. Wij willen deze mogelijkheid ten gronde onderzoeken. Hiervoor dienen wij te rade te gaan bij advocaten, gespecialiseerd in ruimtelijke ordening. Dit kost een pak geld. Bij deze doet STOP een oproep aan de Zevendonkse bevolking om ons hierin bij te staan. Wij wensen daarbij duidelijke afspraken te maken:
    
– De door de bevolking van Zevendonk gerealiseerde gelden worden door STOP enkel en alleen aangewend voor een eventuele procedure voor de Raad Van State.
– Indien deze procedure niet doorgaat, om welke reden ook, zal Uw bijdrage terug aan U worden overgemaakt.
– Indien de procedure wel doorgaat, dient U zich te realiseren dat U Uw bijdrage niet terugkrijgt, ook niet als het resultaat negatief is, de gelden zijn immers gespendeerd en derhalve niet meer ter beschikking van STOP.

STOP wenst niemand in deze aangelegenheid te misleiden en onderstreept het realisme dat voor ogen dient gehouden te worden. Het is een moeilijk haalbare procedure, niet alleen omwille van de kostprijs, maar ook omdat de belangen voor sommigen bijzonder groot zijn.

Deze afbakening kraakt in al z’n voegen.

De behoeftestudie waarop alles is gebaseerd (1995!) is volkomen achterhaald, hetgeen trouwens tijdens de voorbije procedure ook werd aangehaald door sommige studiebureaus zelf.  Het realiseren van het bedrijventerrein heeft een beduidend kleinere economische impact dan voorstanders willen doen geloven. Het resultaat is voornamelijk gelegen in herlocalisatie van bestaande bedrijven. De toename van het aantal arbeidsplaatsen staat in schril contrast met de verloren ruimte en landbouwgrond.

Er is op geen enkel manier op enigerlei ernstige wijze geanticipeerd op de verkeersimpact. De ontsluiting van terrein naar het zuiden toe verloopt voor een groot stuk door Zevendonk (sluikverkeer door Zevendonk of via Leiseinde). Een oplossing hiervoor heeft men niet. Men speelt de bal terug naar de plaatselijke gemeenschap die dan maar zelf moet beslissen- waar -men -welke -straat  gaat afsluiten. Zo ontstaat er een verdeeldheid die door de Zevendonkenaren noch veroorzaakt noch gewenst is: de een z’n rust is de andere z’n omweg.   

De bepalingen van wat wel en niet mag in de bufferzone en, bovenal, het beslissingsniveau hiervoor, zet de deur open voor allerlei commerciële en verkeersgenerende activiteiten. De buffer dreigt zo enkel nog een vodje papier te worden..

De uitbreiding van het bedrijventerrein op de Veedijk is niet de enige logica die uit het Structuurplan Vlaanderen kan volgen. In dit plan kan men ten gronde evenveel argumenten vinden om dit juist niet te doen en , integendeel, om de open ruimte (de groene vinger) te behouden. De afbakening is dan ook voor een groot stuk het gevolg van een commerciële vooringenomenheid waarbij met de "plannen" leest zoals men wil. Deze ene interpretatie van hoe men aan ruimtelijke ordening kan doen wordt vervolgens als HET dogma naar voor geschoteld.  Alternatieven zijn bij voorbaad uitgesloten.

Concreet:  U zal per gezin in Zevendonk een brief van ons in de bus krijgen omstreeks het weekend van 12 en 13 juni, waarbij wij U vriendelijk vragen of U ons, onder vermelde voorwaarden, wil steunen. U kan dit dan doen door storting van 25 euro (een richtgetal, U beslist uiteraard zelf) d.m.v. het bijgevoegde overschrijvingsformulier. Gezien het vele werk dat nog voor de boeg is zouden wij graag vlug onze mogelijkheden kennen. Daarom verzoeken wij onze welwillende steunders om hun bedrag te storten uiterlijk tegen 22/06/2004.
Wij blijven Zevendonk uiteraard verder op de hoogte houden.

Mocht U meer inlichtingen wensen aarzel dan niet om contact op te nemen met           
Herman Vanwesemael of Marc Goris

Namens STOP vzw
Marc Goris
…"