Raad van State: Stop Stopt

Er komt geen juridische procedure tegen industrieterrein.
In navolging van ons vorig bericht en onze oproep aan de bevolking van Zevendonk om ons financieel te steunen in een eventuele procedure voor de Raad Van State kunnen we jullie volgende resultaten melden: er is door Zevendonk 1455 euro gestort, verdeeld over 53 gezinnen.
Bij het opzetten van deze actie hadden wij, zoals vermeld, twee duidelijke doelen voor ogen:
– de nodige fondsen inzamelen om vernoemde procedure effectief te kunnen starten – de financiële vraag
– tegelijkertijd "meten" in welke aantallen (los van de financiële vraag) de bevolking van Zevendonk ons in deze juridische stap wil bijstaan – een vraag naar het "gewicht" van de achterban

Voor ons waren beide vragen even belangrijk.

Gezien de resultaten en na grondig afwegen binnen onze groep komen wij tot het besluit om de procedure voor de Raad Van State NIET effectief op te starten.

Het bedrag is op basis van onze prospectie te klein om op termijn deze procedure vol te houden. Aangezien dergelijke procedures lang kunnen aanslepen en de juridische acties die zich, dientengevolge, opdringen niet steeds te voorzien zijn, dienen wij niet enkel te kunnen opstarten maar moeten we ook rekening houden met een financiële buffer. Die is er in de gegeven omstandigheden niet.

Het feit dat er 53 gezinnen reageerden (Zevendonk telt ongeveer 700 gezinnen) betekent voor ons ook dat het engagement van onze gemeenschap om deze laatste stap (een financiële)met ons te zetten te klein is. Wij wensen hieruit niet de conclusie te  trekken dat er nu een meerderheid van Zevendonkenaren vol verwachting zit te wachten op de komst van het industrieterrein. Er zijn er allicht nog velen die het samen met ons liever anders gezien hadden maar die, elk om hun reden, de zinvolheid van dit laatste initiatief betwijfelen. Men kan met deze redenen akkoord gaan of niet, maar men dient ze in elk geval te respecteren. STOP doet dit dan ook ten volle en  erkent dat de achterban om deze stap te zetten, ook  los van de financiële vraag, te klein is.

Wij hebben ons in dit dossier steeds met open vizier aan eenieder getoond. De realiteit zegt ons om het ingeslagen pad te verlaten – om geen karikatuur te worden van datgene wat overleg betekent, nl. steeds terugblikkend, om na te gaan of datgene wat je verkondigt wel door jouw gemeenschap gewenst is. We hopen dat dit laatste principe, naar de toekomst toe, als in deze aangelegenheid concretere plannen gemaakt gaan worden (invulling buffer, verkeer,…), ook door andere gehanteerd zal worden.    

Voor wat de financiële afhandeling van deze zaak betreft: zoals afgesproken zullen de door de gezinnen betaalde bedragen in de loop van de eerste twee weken van de maand juli integraal terug op de rekening van herkomst gestort worden.

Tot slot wenst STOP éénieder van harte te bedanken voor de steun, in eerste instantie natuurlijk diegenen die een bijdrage overmaakten, maar ook elkeen die zich de tijd gegund heeft om ten minste over deze zaak na te denken maar redenen vond om niet met ons mee te gaan. Bedankt.

Als je verdere uitleg wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen.
namens STOP vzw,  Marc Goris, 014 42 87 85