Redactie buurtkrant Zevendonk

Met het buurtwerk willen we met bewoners werken aan het verbeteren van de leefbaarheid in Zevendonk. Dat doen we door bewoners te informeren, bewust te maken, te organiseren en door acties van en met deze bewoners uit te stippelen.

De stad wilt binnenkort een buurtkrant financieren. Voor Zevendonk is het wat te gek om twee kranten naast elkaar uit te geven (de Zevensprong en een buurtkrant). We maakten een besprekingsnota op over de redactie voor de buurtkrant.

We kiezen duidelijk voor een open instelling. Iedereen uit de buurt kan deelnemen ongeacht partijpolitieke en levensbeschouwelijke instelling. Het buurtwerk waakt er dan ook over dat niet één of andere overtuiging bepalend kan zijn voor haar werking.

Uiteraard discrimineren we niet ten aanzien van nationaliteit, huidskleur, geslacht, …

 

Inhoud
In onze buurtkrant willen we die open werking weerspiegelen. We leggen in de krant de nadruk op

  • het aan het woord laten van buurtbewoners
  • het kansen bieden tot contact en communicatie: we willen een band scheppen tussen de lezers
  • informatie te geven over het Zevendonks verenigingsleven
  • informatie te geven over het Zevendonks buurtleven
  • informatie over Turnhoutse beleidsvoornemens
De buurtkrant en de buurtsite ondersteunen elkaar. Artikels en kalendergegevens kunnen in beide media aan bod komen en mekaar ondersteunen. Afhankelijk van het onderwerp, kunnen we voor de publicatie op de site of in de krant een andere redactieformule kiezen (lang artikel, meer foto’s, reactiemogelijkheden, …)

We zorgen voor een leesbare mix van informatie, actualiteit en kalender.
Samenstelling redactie
Iedere buurtbewoner of buurtbetrokken persoon kan toetreden tot de redactieraad. In het eerste nummer van elk werkjaar nodigen we bewoners uit om zich actief in te zetten voor de krant.

We verwachten wel een zeker engagement (één werkjaar?)

Normaal vergaderen we een maand vóór de verschijningsdatum van het volgende nummer.

We evalueren het laatste nummer, overlopen de inhoud van het volgende nummer, de binnengebrachte artikels, de nog te schrijven artikels, … en spreken af wie voor wat zorgt.

Het al dan niet publiceren van bepaalde artikels (omwille van hun controversieel karakter, …) beslissen we in consensus.

Artikels van buurtbewoners die niet tot de redactie behoren, zetten we (evt. ingekort) in een aparte bewonersrubriek.
Samenwerking met bestaande verenigingen
Voor de invulling van de buurtkrant is een nauwe samenwerking met de bestaande verenigingen onontbeerlijk. Momenteel hebben we voor de buurtsite ‘intikkers’ van elke vereniging die zorgen voor de nieuws- en kalenderbijdragen.

Op die manier kunnen we de site gebruiken als nieuwsverzamelaar.
Uitgave
We publiceren zesmaal per jaar een buurtkrant die verspreid wordt in de Zevendonkse straten (binnen de grenzen van Veedijk, Steenweg op Tielen, Leiseinde, Duivendongenstraat, Kapelweg, Mastheidestraat, Winkel, Langstraat, Grote/Kleine Reesdijk, Steenweg op Diest, Tielendijk)

We kiezen voorlopig voor een geplooid A3-formaat met een oplage van 900 exemplaren. We willen een fris-ogend, leesbaar en bijdetijds blad.

Die worden verdeeld via de parochiale contactpersonen. De rest wordt bedeeld via bib, superette, … en evt. andere contactpunten.
Inkomsten en uitgaven
Normaal wordt de uitgave door de stad betaald. Eventuele extra uitgaven kunnen we via de buurtkas betalen. De verdeling via contactpersonen is onmisbaar.