BPA voor TTV?

De Turnhoutse Tennisvereniging (TTV) (Steenweg op Diest) heeft een clubhuis en vier buitentennisvelden. Volgens het gewestplan Turnhout ligt het perceel gedeeltelijk in een woongebied met landelijk karakter (clubhuis + 2 velden) en gedeeltelijk in agrarisch gebied (2 velden). Ahrom weigert op basis van het gewestplan een vijfde tennisterrein. De gemeenteraad spreekt zich maandag 27 juni uit over de opmaak van een BPA voor het gebied. (uit de INKT-gemeenteraadsagenda:)
Zowel het clubhuis als de vier velden zijn conform met de verleende stedenbouwkundige vergunningen. Al sinds 1999 wil de vereniging een tennishal oprichten voor binnenvelden. Deze constructie zou voor de helft in het agrarisch gebied ingeplant worden. Uit een recent afgeleverde weigering voor een vijfde buitentennisveld blijkt dat AROHM de strikte toepassing van het gewestplan eist. Zolang de bestemming van het perceel niet is gewijzigd, zal geen vergunning voor constructies in het landbouwgedeelte verleend worden.
Tijdens het opstellen van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) “Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout” is vanwege de vertegenwoordigers van de Stad Turnhout aangedrongen op het uitbreiden van het woongebied met landelijk karakter. Door de vertegenwoordigers van AROHM werd echter gemeld dat dit niet tot de kerntaken van de Vlaamse regering behoort en dat een bestemmingswijziging door middel van een Bijzonder Plan van Aanleg zal moeten gebeuren.
In principe moeten voorgenomen bestemmingswijzigingen aangekondigd en gemotiveerd worden in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS). Pas na goedkeuring zou kunnen gestart worden met het opstellen van een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Het GRS is echter nog in opmaak en hopelijk zal dit goedgekeurd zijn vóór 1 mei 2007. Indien pas nadien wordt overgegaan tot het opstellen van een GRUP komt de tennisvereniging in een onhoudbare situatie wat haar werking betreft. Het is wenselijk dat nu reeds gestart wordt met het opstellen van een BPA.
In de procedure tot het opstellen van een GRS heeft de vzw Stramien een “Nota Jeugd- en Sportvoorzieningen” opgesteld. In het hoofdstuk “Gewenste Structuur” werd een netwerk voor sport en recreatie langs verbindingen met de open ruimte voorgesteld. De zuidoostelijke verbinding van dit netwerk loopt vanuit het stadscentrum via de rand van Schorvoort naar de Melle-vijver. De terreinen van TTV liggen langs deze verbinding. Stedenbouwkundig is het dus verantwoord de club op deze plaats te behouden en te laten uitbreiden.
Ofwel wordt het volledig perceel van de TTV opgenomen in het aanpalend Woongebied met Landelijk Karakter, ofwel wordt het perceel gesitueerd in een Gebied voor Dagrecreatie. Met AROHM zal moeten overlegd worden welke de meest wenselijke toekomstige bestemming zal zijn.
De cvba Stramien is bereid het ontwerp van BPA op te stellen voor een bedrag van slechts 4 500 EUR (exclusief BTW). Zij kan voor het samenstellen van de toelichtings- en motiveringsnota immers gebruik maken van al het materiaal
dat zij reeds verzameld heeft voor het opstellen van het GRS. Ze stelt wel als voorwaarde dat ze ook het ontwerp van BPA “Eilanders” gelijktijdig mag opstellen. Hierdoor kan de communicatie binnen de Stad Turnhout en met de administraties gelijktijdig verlopen en het aantal vergaderingen beperkt worden.
De cvba Stramien heeft stedenbouwkundigen in dienst die ingeschreven zijn in het openbaar register van personen, die ontwerpen van BPA’s mogen opstellen.
Het BPA zal “Kapelhoek” genoemd worden. Dit is de toponymische benaming van dit deel van het grondgebied Turnhout.
De gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te hechten aan de aanstelling van de cvba Stramien als ontwerper van het BPA “Kapelhoek”.