Ontwerper voor groene buffer

Binnenkort ontwerper voor groene buffer
Nu op de gemeenteraad van 27 juni
Voor het opstellen van een samenhangende inrichtingsstudie voor het ‘Groen overgangsgebied Veedijk-Zevendonk’ moet een ontwerper worden aangesteld.
Die wordt aangeduid op de gemeenteraad van maandag 27 juni.Van de stad kregen we nog de motivatie bij het voorstel voor de gemeenteraad.
Voorgeschiedenis
Bij besluit van 4 juni 2004 van de Vlaamse regering werd het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout” goedgekeurd.  Artikel 5 bevat de stedenbouwkundige voorschriften van het “Gemengd regionaal bedrijventerrein Veedijk”.
Het gebied omvat verschillende zones waaronder het “Groen overgangsgebied Veedijk-Zevendonk” (artikel 5.6).  Dit gebied is bestemd als groene overgangszone tussen de woonwijk Zevendonk en het Gemengd regionaal bedrijventerrein Veedijk.  Buffering gebeurt via het behoud, het beheer en de versterking van de globale bestaande landschappelijke structuur.

Feiten en Motivatie
In de toelichtingsnota, gevoegd bij het besluit van 4 juni 2004 staat onder meer over dit gebied :
“Buffering van de woonkern Zevendonk :
Om een optimale verzoening te creëren tussen de woonkern Zevendonk en de uitbreiding van het regionaal be-drijventerrein dient een ‘landschappelijke overgang’ van 300m gerealiseerd te worden tussen de woonkern en de bedrijven.  Het principe is dat de groenstructuur als maar meer gesloten wordt naar de bedrijven toe : tegen het wonen aan overheersen open percelen met recreatieve functies (open groen).  Hier kunnen bijv. de voetbalterrei-nen die binnen de uitbreiding van het bedrijventerrein gelegen zijn worden geherlocaliseerd.  Ook andere recrea-tieve functies zoals een manege zijn mogelijk.”

Artikel 5.8 §1 van het besluit bepaalt dat aanvragen voor verkavelingvergunningen en stedenbouwkundige ver-gunningen vergezeld moeten zijn van een samenhangende inrichtingsstudie.  Deze studie moet een voorstel bevatten voor de ordening van het Gemengd regionaal bedrijventerrein, inclusief de Bosbuffer en het Groen overgangsgebied Veedijk-Zevendonk.

De Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen werd reeds belast met het ontwikkelen van het Gemengd regionaal bedrijventerrein Veedijk.  In deze opdracht was ook het opstellen van een inrichtingsstudie voor het bedrijventerrein en de bijhorende Bosbuffer begrepen.

De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan het Bijzonder Bestek voor het aanstellen van een ontwerper voor het opstellen van een inrichtingsstudie voor het “Groen overgangsgebied Veedijk-Zevendonk” die nauw samenhangt met de inrichtingsstudie die door de IOK wordt opgesteld voor het “Gemengd regionaal bedrijventerrein Veedijk”.