Uitbreiding Soudal in vroegere bosbuffer?

Op 10 oktober 1990 keurde de gemeenschapsminister van ruimtelijke ordening het Bijzonder Plan van Aanleg "Industriezone Haegbemden" goed. Om de woningengroep op de samenkomst van de Steenweg op Tielen en de Veedijk af te schermen van de toekomstige bedrijven werd een buffer voorzien met een breedte van 25 m.
Deze buffer kwam voor op het onteigeningsplan maar werd niet mee omgevormd tot industriegrond; hij bleef in het oorspronkelijke agrarisch gebied. Het was de bedoeling dat, na verwerving door de IOK, de strook grond aan de Stad Turnhout zou afgestaan worden om daarna bebost te worden. De strook werd wel verworven maar mee verkocht, voor een deel aan het bedrijf dat er zich zouden vestigen, de vennootschap Soudal, en voor een deel aan de eigenaar van de woning Veedijk 34.
Op 4 juni 2004 keurde de Vlaamse regering het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) "Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout" goed. De gronden ten zuiden van het BPA "Haegbemden" werden opgenomen in een "Gemengd regionaal bedrijventerrein Veedijk". De noordelijke begrenzing van dit bedrijventerrein werd gelegd op de onteigeningslijn van het BPA "Haegbemden". Dit houdt in dat er tussen het BPA "Haegbemden" en het bedrijventerrein "Veedijk" een strook grond ligt met een breedte van 25 m die nog steeds in Agrarisch Gebied ligt.
Door deze strook is de bebouwing van de vennootschap Soudal beperkt tot de huidige perceelsoppervlakte. De strook verhindert een mogelijke uitbreiding van dit expansief bedrijf in zuidelijke richting. Het is wenselijk dat de strook door middel van een BPA opgenomen wordt in het "Gemengd regionaal bedrijventerrein Veedijk".
De Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen is bereid dit BPA gratis op te stellen als uitbreiding van de opdracht tot het verwerven en ontwikkelen van het bedrijventerrein. De IOK heeft stedenbouwkundigen in dienst die ingeschreven zijn in het openbaar register van personen, die ontwerpen van BPA’s mogen opstellen. Het BPA zal "Haegbemden (bis)" genoemd worden.
De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te hechten aan de aanstelling van de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen als ontwerper van het BPA "Haegbemden (bis)".