Wanneer is een buurtwerk een buurtwerk?

Eén van de kenmerken van een buurtwerk is dat ze voor dat werk door de stad gesubsidiëerd wordt. Daarvoor moet het buurtwerk allerlei dingend doen. Zo moet het buurtwerk ook een aantal criteria onderschrijven.

Criteria voor subsidie buurt- en wijkwerk 2005
Om aanspraak te kunnen maken op de stadssubsidie van 2005 moeten de Turnhoutse buurt- en wijkwerken aan elk van de volgende criteria voldoen:

  • Buurtwerk werkt met bewoners aan het verbeteren van de leefbaarheid in hun directe leefomgeving. Dit door het informeren, bewust maken, organiseren en uitstippelen van acties van en met deze bewoners. Belangrijk hierbij is dat deze mensen zelf werken aan hun problemen, zelf naar besluiten en oplossingen toe werken. Concreet betekent dit een betrokkenheid van meer dan enkele mensen; een bestuur en algemene vergadering ruimer dan enkelen.
  • Er wordt kleinschalig gewerkt, op de schaal en het ritme van bewoners. Dit kan zowel door informatie, gemeenschappelijke acties als individuele dienstverlening. Toch moet het accent liggen op gemeenschappelijke acties op basis van een open instelling. Dit betekent dat iedereen uit de buurt kan deelnemen ongeacht partijpolitieke en levensbeschouwelijke instelling. Het buurtwerk waakt er dan ook over dat niet één of andere overtuiging bepalend kan zijn voor haar werking. Uiteraard is een buurt- en wijkwerk niet discriminerend ten aanzien van nationaliteit, huidskleur, geslacht dergelijke. Het is nodig dat buurten solidair zijn met de andere buurten. Zo kunnen ze samen met andere buurten solidair gezamenlijke problemen aanpakken, leren uit elkaars ervaringen, problemen situeren in een bredere context dan de eigen buurt of het eigen probleem. Elk buurtwerk verbindt zich ertoe om minstens één algemene vergadering te voorzien en een eigen buurtkrantje te verzorgen en te bezorgen aan de info-dienst. Heel de buurt wordt hierbij betrokken en zo blijft het stadsbestuur op de hoogte van wat er leeft in haar buurten.
  • Het buurtwerk zal zich extra inspannen voor die groepen in de buurt die minder kansen krijgen (in hun woon- of arbeidssituatie of op persoonlijk vlak).
  • Er is uiteraard een tijdslimiet voor het binnenbrengen van de kandidaturen, uitsluitend met bijgaand formulier binnen te brengen, vergezeld van het jaarverslag en de jaarplanning van het buurt- of wijkwerk. De buurtwerken geven op hoe zij de subsidie willen aanwenden.
  • Het buurtwerk getuigt van haar betrokkenheid op het beleid door in te spelen op uitnodigingen en projecten van stadswege (info- en inspraakwerk) en via de communicatieraad (elke tweede dinsdag van de maand in de Warande). De buurtberichten (buurtkranten) worden bij de informatiedienst van het stadhuis bezorgd waar ze ter inzage liggen voor al de buurt- en wijkwerken.