Zevendonkplein: maandag op gemeenteraad

Maandag kan je om 19 uur de gemeenteraad volgen. Dan maak je niet alleen de eedaflegging van Francis Stijnen mee en de stemming tot schepen van Katrien Van de Poel; dan komt ook het dossier over het Zevendonkplein ter sprake (en nu citeren we uit de gemeenteraadsagenda:)
"Voor de uitbouw van een kwaliteitsvolle woonomgeving in Zevendonk is de aanleg van een marktplein wenselijk. Op deze manier kan een noodzakelijke centrumfunctie in de wijk Zevendonk gecreëerd worden. Het plein zou opgenomen worden in het openbaar domein voor algemeen nut. Voor de aanleg van het marktplein dient nog een kostenverdeling vastgelegd te worden.
Het college van burgemeester en schepenen ging in zitting van 22 september 2003 voorwaardelijk akkoord met een kostenverdeling van 60% voor de ontwikkelaar en 40% voor de stad. Er werd nog niet tot een definitief akkoord gekomen met de projectontwikkelaar. Hierdoor werd nog geen kostenverdeling vastgelegd.

De ontwerper die werd aangeduid voor het opmaken van het ontwerp voor de wegen- en rioleringswerken in het woonproject Kerkplein Zevendonk, meldt schriftelijk dat de gebouwen in het woonproject hun voltooiing naderen en dat stilaan de wegen- en rioleringswerken dienen opgestart te worden. De projectontwikkelaar heeft besloten om ten voorlopige titel de volle 100% van deze werken te financieren en zo deze onderhandelingen niet onder druk te zetten.

Op 30 juni 2008 vond een overleg plaats tussen de stad Turnhout, ontwikkelaar Neny nv, Gewestelijke Maatschappij van de Kleine Landeigendom en de architect. Hieruit bleek dat tijdens een eerdere ontmoeting de Gewestelijke Maatschappij van de Kleine Landeigendom bereid is om een bedrag van 530 000 EUR te betalen aan ontwikkelaar Neny nv voor de projectzone met een oppervlakte van 2 282 m² (ca. 219 EUR/m²). Hieromtrent werd door Gewestelijke Maatschappij van de Kleine Landeigendom een verkoopbelofte opgemaakt die geldig is voor een termijn van 4 maanden. Intussen gaat de Gewestelijke Maatschappij van de Kleine Landeigendom na of het mogelijk is om voldoende woongelegenheden te realiseren op deze projectzone.

Neny nv is enkel bereid om aan deze voorwaarden te verkopen aan de Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom op voorwaarde dat de totale kost voor de wegen- en rioleringswerken (geraamd 200 166,60 EUR) gedeeld worden volgens de sleutel 50/50 tussen de stad Turnhout en Neny NV.

Op basis van dit gesprek werd een ontwerpovereenkomst opgemaakt die nu ter goedkeuring voorligt. In de ontwerpovereenkomst wordt voorgesteld dat de stad Turnhout er zich ten opzichte van de ontwikkelaar toe verbindt om, in het kader van de ontwikkeling in het stedelijk project:

1. vijftig procent (50%) van de aanlegkosten (incl. BTW) te dragen van de wegenis, riolering en groenvoorzieningen van het ontworpen marktplein (totale aanlegkost volgens offerte VANGEEL Wegenbouw BVBA dd. 12 oktober 2007 geraamd op 200 166,60 EUR incl. BTW), met een maximum bedrag van 130 000 EUR (incl. BTW), zoals opgenomen in het lastenboek, exclusief kosten voor aanleg nutsvoorzieningen, administratie, studies en projectopvolging onder opschortende voorwaarde van het verlijden van de akte (betreffende de overdracht van de percelen zoals beschreven in artikel 3).

2. de betalingen te voldoen aan de ontwikkelaar op voorwaarde dat deze voldaan heeft aan de verplichtingen opgenomen onder artikel 3 en onder opschortende voorwaarde van het verlijden van de akte betreffende de overdracht van de percelen zoals beschreven in artikel 3. De betalingen kunnen pas gebeuren nadat de vorderingsstaten worden goedgekeurd en het betalingsbewijs van de factuur die betrekking heeft op deze vorderingsstaat kan worden voorgelegd.

3. na het verlijden van de akte van de percelen zoals beschreven in artikel 3.1, vijftig procent (50%) van de goedgekeurde vorderingsstaten waarvoor het betalingsbewijs van de factuur die betrekking heeft op deze vorderingsstaat werd voorgelegd als investeringstoelage aan de ontwikkelaar te betalen met een maximumbedrag van 130 000 EUR (incl. BTW)."

De gemeenteraadsagenda kan je aanvragen op de site van de stad.