Disclaimer

I. Gebruiksvoorwaarden voor zevendonk.be

1.1. Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze regels gesteld worden. Zevendonk.be kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.
1.2. Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van zevendonk.be. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van zevendonk.be verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden mede te delen in familiekring.

Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken. Zevendonk.be biedt u de mogelijkheid om eigen bijdragen op de website te laten opnemen. Nochtans mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u zevendonk.be tegen aanspraken van derden.

1.3. Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door zevendonk.be

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van zevendonk.be. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van zevendonk.be-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van zevendonk.be. U kunt eventueel uw verzoek sturen naar de webmaster van zevendonk.be
1.4. Links naar websites beheerd door derden

Zevendonk.be bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Zevendonk.be controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat zevendonk.be en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat zevendonk.be de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.
1.5. Verplichtingen als u nieuws, kalendergegevens of zoekertjes toevoegt
U mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie versturen en ontvangen. Onrechtmatige uitlatingen zijn niet toegestaan: uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, uitlatingen die discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn of op een andere manier inbreuk plegen op de rechten van anderen.

U mag geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de website. In elk geval vrijwaart u zevendonk.be tegen alle aanspraken van derden.

De bestanden die u verstuurt mogen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden. Zevendonk.be kan zonder kennisgeving toegevoegde berichten van de website weren, als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden.Zzevendonk.be kan u ook zonder kennisgeving de toegang tot de invulpagina’s ontzeggen als u zich niet aan deze voorwaarden houdt. We hoeven deze weigering niet te motiveren.

Zevendonk.be kan u vragen uw naam en e-mailadres op te geven. Deze gegevens kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten doorgegeven worden als ze onderzoek doen naar ongeoorloofd gedrag in het kader van de toegevoegde berichten.

Als deelnemer aan een discussiegroep accepteert u dat zevendonk.be uw naam en e-mailadres vermeldt op de webpagina van de discussiegroep. U mag de vermelde e-mailadressen niet verzamelen en gebruiken voor commerciële of andere wettelijk niet geoorloofde doeleinden (zoals spamming, laster en stalking).

zevendonk.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in de discussiegroepen, noch voor het gebruik dat derden van de op de discussiegroepen vermelde e-mailadressen zouden maken.

Problemen kunt u steeds melden aan de webmaster van zevendonk.be.
1.6. Aansprakelijkheid van zevendonk.be
De informatie op zevendonk.be is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. zevendonk.be streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan zevendonk.be hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

 

II. Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

U kunt zevendonk.be vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze wijk en verenigingen, zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u wilt deelnemen aan verkiezingen of wedstrijden, bepaalde diensten wilt ontvangen (zoals o.a. deelname aan discussiegroepen, inschrijving op nieuwsbrief, specifieke informatie) of bepaalde diensten op onze website wilt gebruiken (zoals deelname aan de zoekertjesrubriek,…), moet u uw persoonsgegevens meedelen. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal zevendonk.be ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.
2.1. Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die zevendonk.be verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van zevendonk.be, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Zevendonk.be geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat zevendonk.be persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.
2.2. Doel van verwerking

Bij wedstrijden, prijsvragen, spelletjes, stemmingen, acties, … verwerkt zevendonk.be de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Bij registratie om diensten te ontvangen (zoals toegang en deelname aan programma’s, nieuwsbrieven, specifieke informatie…) verwerkt zevendonk.be de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten en evenementen van zevendonk.be. Als u zulke informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat per e-mail of per brief melden aan de webmaster van de betrokken website (zowel e-mail als postadres toevoegen van webmaster). In de informatiemails die zevendonk.be u toestuurt, zal telkens een rubriek of een link opgenomen worden via welke u uw inschrijving kunt a
nnuleren.

Bij registratie om bepaalde diensten te kunnen gebruiken op de website (zoals chat- en discussiegroepen, zoekertjes) verwerkt zevendonk.be de verzamelde persoonsgegevens om u te identificeren en eventueel met u in contact te kunnen treden. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.
2.3. Toelating voor verwerking

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u zevendonk.be uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als zevendonk.be uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, dan zal hij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

2.4. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die zevendonk.be over u geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand van zevendonk.be verwijderd worden. U kunt zich daarvoor wenden tot de webmaster van de betrokken website.
2.5. Gebruik van cookies

Soms zal zevendonk.be-website gebruik maken van zogenaamde "cookies", dit zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Deze informatie wordt alleen maar gebruikt om uw identiteit te verifiëren zodat u niet bij elk bezoek aan de website uw gebruikersnaam en paswoord dient in te geven. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.